Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte.

Gentofte Kommune ønsker et inkluderende samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at være aktive medborgere med de rettigheder og pligter, der følger heraf.

Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde for alle.
Med et stærkt fokus på rehabilitering arbejder vi på at styrke den enkeltes evne til at mestre sit hverdagsliv, herunder også helbredsrelaterede og sociale problemer. Den rehabiliterende tilgang gennemføres bl.a. gennem forløb i et samarbejde mellem borgere, borgernes netværk og fagpersonale. Formålet er at styrke borgerne i bestræbelsen for et liv med størst mulig uafhængighed, selvstændighed, netværk og inklusion, hvad angår uddannelse, beskæftigelse, fritid og bolig

Det har vi nået:

 • Vi har vedtaget en handicappolitik, som har det overdnede mål, at inkludere borgere med handicap i alle fællesskaber: Dagtilbud, skoler, uddannelsesområder, arbejdsliv og fritidsliv. Handicappolitikken udmønter sig i konkrete handleplaner
 • Vi har vedtaget kvalitetsstandarder for alle ydelser til borgere med handicap. Ensartethed og tydelighed i tildelingen af ydelser sikrer, at borgere med samme behov for støtte får tildelt ydelser på samme serviceniveau
 • Vi har implementeret ”Det fælles grundlag”, hvor formålet er at tilbyde helhedsorienterede løsninger. Det fælles grundlag har syv bærende principper for den indsats, der ydes til borgere med en psykisk sygdom. Fælles for principperne er, at indsatsen skal fremme og støtte et rehabiliterende og inkluderende perspektiv, der understøtter den enkeltes recoveryproces.
 • Vi har etableret et socialpsykiatrisk center på Stolpegårdsvej (ved Egebjerg). Støttecenteret er base for bostøtterne og støttekontaktpersonordningen og skal varetage rådgivning til borgere med psykisk sygdom
 • JAC (Job og Aktivitets Center) har startet et genbrugsprojekt, iGenbrug på Stolpegårdsvej, med udgangspunkt i effekter, som borgerne afleverer på genbrugsstationen. Tilbuddet drives af psykisk sårbare
 • Vi har implementeret Voksenudredningsmetoden, der skaber et solidt grundlag for at arbejde systematisk med rehabilitering og fokus på borgernes ressourcer. Endvidere er der igangsat systematisk arbejde med opfølgning på borgerens mål for indsatsen. Det giver et godt grundlag for at drøfte sammenhænge mellem indsatser, metoder og de resultater, vi skaber sammen med borgeren.
 • Vi har sammen med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk kommuner et omfattende projekt, hvor der er uddannet alkoholbehandlere, og arbejdet med tidlig opsporing, med fokus på det tværkommunale samarbejde i alkoholbehandlingen.
 • Vi har vedtaget moderniseringsplanen “Det gode liv- i nye rammer“, som betyder et omfattende nybyggeri og modernisering af de sociale institutioner og bo- og dagtilbud for borgere med handicap, således at de bliver tidssvarende og fremtidssikrede
 • Vi har fokus på det pædagogiske arbejde med kommunikation på tilbud til børn og voksne med betydelige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Ved brug af kommunikationsværktøjer styrkes muligheden for kommunikation med sprogligt svage borgere. Herved understøttes det overordnede mål: At øge borgernes selvbestemmelse.
 • Netværk er vigtigt for alle mennesker. Derfor arbejdes der med aktivt netværksskabelse for borgere, der er tilknyttet Center for Netværk og Socialpsykiatrisk Center så også disse borgere kan få støtte til at deltage i kultur- og fritidsliv i lokalsamfundet.
 • Vi har indført velfærdsteknologi på handicapområdet med blandt andet lysintervention på Pilekrogen, interaktiv leg på gulve med musik og lys på Bank Mikkelsensvej, IPADS og digitale opslagstaver på bo- og aktivitetssteder som redskaber til borgernes daglige planlægning. 
 • Vi har indført sundhedsugen, et tilbud inden for socialpsykiatrien, hvor der i løbet af en uge, er 30 forskellige aktiviteter, det være sig idræt, sundhedstjek, foredrag om sundhed, rygestop kurser, fællesspisning, fællessang osv. Ugen afsluttes med en idrætsdag i GIF regí (Gentofte Idræt på Tværs).
 • Vi har etableret etableret Sundhedscenter Hvide Hus, hvor socialpædagogisk støtte med fokus på sundhed udbydes til borgere med psykisk sygdom. Man skal ikke længere visiteres til dette tilbud.
 • Vi arbejder med den boligsociale indsats omkring Broholms Alle og Stolpegårdsvej.
 • Vi har sikret tilgængelighed for handicappede både i de nyrenoverede bydelscentre og på Skovshoved havn.

Det vil vi:

 • Det gode liv i nye rammer” der er en modernisering og udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på børneområdet og dag- og botilbud på voksenområdet på Bank-Mikkelsens Vej. Vi bygger med en fleksibilitet, så de fysiske rammer også vil kunne rumme fremtidens behov. Byggeriet i området er igangsat i 2017 og forventes afsluttet 2020.
 • En ny Handicappolitik for 2018 – 2021
 • Kendskabet til handicappolitikken skal udbredes endnu mere. Det gælder både i forhold til de enkelte medarbejdere i kommunen, til de berørte borgere, til deres pårørende og til institutionerne
 • Styrke brugerindflydelsen på bo- og aktivitetssteder for borgere med handicap og funktionsnedsættelse – herunder ved yderligere inddragelse af ny kommunikationsteknologi (virtuel bostøtte)
 • Den boligsociale indsats. Der er boligområder i Gentofte med et behov for en boligsocial indsats og med modtagelsen og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte stiger behovet for en boligsocial indsats yderligere. Opgaverne beståer bl.a. i – sammen med civilsamfundet – at sikre en smidig og hensigtsmæssig integration i lokalsamfundet. Der er nedsat et opgaveudvalg, der kommer med et oplæg i løbet af 2018.
 • Fortsat fokus på den størst mulige inklusion i arbejds- og fritidsliv af borgere med handicap. Vi tror på, at alle kan lære noget og udvikle sig uanset funktionsniveau. Derfor vil vi arbejde for, at alle borgere med et handicap har en menigsfuld hverdag, hvor de udvikler deres kompetencer
 • Flere fritids- og idrætstilbud til børn og unge med handicap
 • Tilgængeligheden for borgere med handicap – såvel den fysiske som den kommunikative tilgængelighed
 • Kvalificere indsatsen i forhold til borgere med en psykiatrisk lidelse herunder især ved en styrkelse af samarbejdet med vore nabokommuner, et tættere samarbejde med de praktiserende læger, hospitalssektoren og andre relevante faggrupper samt større fokus på mulighederne for rehabilitering
 • Kontinuerlig fokus på sundhedsfaglige kompetencer hos personalet
 • Særlig fokus på borgere med sindslidelser ud fra den tankegang, at en sindslidelse ikke nødvendigvis er en permanent tilstand. Derfor vil vi:
  • Støtte borgernes recoveryproces
  • Tidlig opsporing og indsats i forhold til familier, der er ramt af psykisk sygdom
  • Styrke de sundhedsfremmende tiltag i forhold til børn, unge og voksne, der rammes af en psykisk sygdom
  • Sikre et tættere samarbejde og smidigere overgange mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og det øvrige sociale område
  • Styrke borgerens netværk og have fokus på, hvordan vi kan skabe sunde og stærke samarbejdsrelationer (netværkskort)