Byplan

Byplanudvalgets kerneopgaver er Kommuneplanlægning. Se deres opgaver, hvad de har opnået her her.

Vi udformer og gennemfører lokalplanlægning, byrumsudformning – strategisk og ved konkurrencer, byggesager – væsentlige dispensationer fra lokalplaner, høringer om overordnede planer og planer i nabokommuner, opgaveudvalg – detailhandel og arkitekturpolitik samt byfornyelse

Det har vi nået

Nye lokalplaner både områdelokalplaner (f.eks. villalokalplaner), projektlokalplaner (f.eks Bank Mikkelsensvej) samt temalokalplaner (f.eks. lokalplaner for kommunens bydelscentre, altaner)

Byggesager, hvor principielle spørgsmål vedrørende byggesager samt enkelte konkrete sager er blevet belyst og afgjort (sammenlægning af lejligheder, bebyggelse i skel, placering af garager/carporte osv)

Byrum, hvor de seks forretningsstrøg med detailhandel er væsentlige elementer i udviklingen af kommunens byrum. Der har været arbejdet målrettet med forskønnelsen af bydelscentrene med respekt for stedernes egenart.

Borgermøder, hvor der i forbindelse med alle høringer bliver indkaldt til et eller flere borgermøde(r) for de berørte borgere og andre interesserede/interessenter

  • 14 forbud (f.eks hegning i Bernsdorffsparken)

 

Hvad vil vi

Arbejde videre med udviklingen af Gentofte Kommune i henhold til kommunens vision ”Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde”. I den forbindelse, er der nedsat 2 opgaveudvalg med fokus på:

Arkiktekturpolitik der sætter rammerne for og give inspiration til kommunens arkitektoniske bevaring og udvikling. Den nye arkitekturpolitik skal – i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling – sætte rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg.

Detailhandel der skal arbejde med en fælles strategi og fælles løsninger til understøttelse af udviklingen og bevarelsen af kommunens forretningsstrøg