Teknik og Miljø

Vi ønsker en klima- og miljøpolitik med ambitioner og sund fornuft - af hensyn til os selv og vore efterkommere.

Vision: I dialog med borgere og brugere vil vi skabe gode rammer for udfoldelse ved at udvikle infrastrukturer, grønne ressourcer og fysiske rammer med fokus på bæredygtighed, æstetik, trivsel, sikkerhed og sundhed.

Fokus: Vi sætter i disse år øget fokus på borgerinddragelse og frivillighed, med henblik på at øge bevidstheden om og effekten af miljømæssige tiltag til gavn for et bæredygtigt grønt og blåt Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer – og samtidig skal vi leve op til de samfundsmæssige krav om mindskelse af CO2 udslip og rentabilitet m.h.t. nuværende og fremtidige opvarmningsformer samt effektiviseringskrav på vandområdet.

Området består af 3 skattefinansierede bevillingsområder og 1 takstfinansieret:

 • Park og Vej
 • Klima
 • Natur og Miljø
 • Forsyning (takstfinansieret)

Park og Vej

Det har vi nået:

Belægningsstrategi:

Udarbejdet strategi for bevaring af belægninger på kommunens vejnet, d.v.s. veje (260 km), fortorve (435 km) cykelstier (124 km), stier (15 km) og parkeringspladser. Skalaen går fra god til acceptabel, og strategien sigter mod at alle belægninger ligger i kategorien god.

Ren By – Hver dag

Udarbejdet katalog for ”Ren by – Hver dag” for den kommende 2-årige periode 2017/2018 med 4 overordnede temaer:

 • Sammen holder vi byen ren
 • Børn og Unge – vores by
 • Sammen med erhverv
 • Byens rum og renhold

Afholdt Ren by – kampagner sammen med Dansk Naturfredningsforening, børnehaverne (uddelt veste til alle kommunens børnehavebørn), skolerne og i Skovshoved Havn.

Tilgængelighedsrute i Ordrup – Sammen med Tilgængelighedsforum har vi udpeget syv ruter i kommunen ud fra centrale rejsemål for handicappede og ældre, hvor der løbende sker forbedring af signalregulerede kryds, stikryds og busstoppesteder og hvor ruten i Ordrup er gennemført i foråret.

Etableret Supercykelsti Allerødruten – ruten består af 6 km gennem Gentofte Kommune langs med Lyngbyvej. Busstoppestederne er opgraderet og busperronerne er blevet forsynet med cykelparkering. Fortorve er renoveret på en del af strækningen.

Renoveret Bådbroen ved Gentofte Sø til gavn for borgernes rekreative ophold ved søen.

Udarbejdet App til skolevej til brug for elever der cykler til skole, og som via appen kan træne og anvende en sikker og tryg skolevej.

Udarbejdet App’en ”Giv et vink”, som borgerne kan bruge til at gøre kommunen opmærksom på f.eks. en fyldt skraldespand, et ødelagt skilt eller en lysmast, der ikke virker.

Etableret intelligente skraldespande på Strandvejen i Hellerup, der automatisk sammenpresser affaldet og giver besked om, hvornår de skal tømmes, samtidig med at de ”snakker” til borgerne – ved at en stemme siger ”tak skal du have”.

Etableret asfaltbelægning til optimering af nedsivning af regnvand.

Trafiksikkerhedsplan

Det har vi nået:

Sammen med borgerne i et opgaveudvalg har vi udarbejdet Trafiksikkerhedsplanen 2017-2020 (erstatter tidligere Trafikpolitik fra 2009) indeholdende 12 indsatsområder indenfor emnerne Trafiksikkerhed, Tryghed og Fremkommelighed. Planen har 5 temaer:

 1.  God trafikadfærd og hastighed
 2. Fremtidens trafikant (børn/skoleelever)
 3. Cykeltrafik
 4. Parkering
 5. Tilgængelighed

Trafiksikkerhedsplanen skal udvikles på baggrund af 6 principper: 

 1. Fokus på adfærd
 2. Samarbejde (lokal forankring)
 3. Kommunikation (lys og skiltning)
 4. Viden (dataindsamling og analyser)
 5. 1:1 Test (hver enkelt lokalitet er en unik kombination af trafikanter og omgivelser, der kræver sin egen løsning og ikke kopiering)
 6. Prioritering (forventede effekter nu og her)

Herudover udarbejdet et supplerende Idékatalog, som indeholder konkrete initiativer der kan sættes i værk frem til og med 2020.

Vi har etableret nyt trafikanlæg på Jægersborg Alle, hvor bilister og cyklister er fælles om vejbanen, for at opnå mere tryghed for cyklister og fodgængere.

Vi har igangsat initiativer der skal støtte trafikanter i god Trafikadfærd og hastighed samt Fremtidens trafikant – børnene i trafikken.

Igangsat indsamling af data, der kan danne grundlag for de planlagte konkrete trafikale tiltag.

Skovshoved Havn

Det har vi nået:

Moderniseret og udbygget havnen med ca. 30.000 m2, så den nu fremstår med 325 nye og i alt 645 bådpladser og tidssvarende rekreative faciliteter, bl.a. vinteropbevaringsplads, sommerparkeringsareal, erhvervsområde, nye toilet- og badefaciliteter, havnebad, kajakpolobane, sauna, udsigtsterrasser, fiskeplads samt moderniserede og nybyggede klubhuse inklusiv restaurant. Der er samtidig klimasikret i form af ny kystsikring til værn mod fremtidens til tider forhøjede vandstand.

Hellerup Havn

Det har vi nået:

Udarbejdet ny belægningsplan i Hellerup Havn inklusiv støttemure og etableret Paul Elvstrøms Plads.

Bellevue

Det har vi nået:

Moderniseret og fornyet ”forlandene”, toiletter og etableret kystsikring.

Kystsikring

Det har vi nået:

Afsluttet kystsikring i Hellerup og Charlottenlund.

Fornyet Skovshoved bassinledning (til aflastning af afløbssystemet og for at få færre udløb af spildevand direkte i Øresund).

Byens rum

Det har vi nået:

Fornyet og forskønnet Bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Dyssegård, Charlottenlund, Ordrup og Hellerup.

Renoveret Sølystparkens rækværk.

Vi har løbende renoveret Kystsikringen langs kystvejen – partielt hen over mange år.

Natur og Miljø

Det har vi nået:

Afsat midler til pleje og udvikling af kommunens grønne områder. Fokus i 2017 har været på klargøring og udvikling af Rosenhaven, som har 100 års jubilæum i 2018.

Renoveret Ordrup Park med anlæg af nye stier og pladser inklusiv belysning, plantet nye træer samt etableret nye bænke og motionsplads med redskaber til fysisk træning.

Etableret lommeparkerSofievej i Hellerup og på Bregnevej i Gentofte i samarbejde med borgerne – små grønne rekreative arealer, der er indrettet efter borgernes ønsker i det pågældende byrum.

Anvendt og digitalt revideret Grøn strukturplan – en overordnet, politisk vedtaget rammeplan, der beskriver, hvordan Gentofte Kommune kan fastholde og udvikle sine grønne værdier – med fokus på sundhed og trivsel – og med mulighed for tværfaglige løsninger sammen med Byplanudvalget i Byens rum.

En del af Gate 21 miljøsamarbejde med andre hovedstadskommuner.

Klima og bæredygtighed

Det har vi nået:

Vi vil en miljø- og klimavenlig kommune, der tager sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til de internationale klimaforpligtelser. Vedtaget Klimaplan for Gentofte Kommune 2010-2020, som et led i fortsat at sikre Gentofte Kommune som en klimavenlig kommune.

Energioptimeret (klimasikring og Lokal Afledning af Regnvand – LAR) kommunens ejendomme med stor årlig driftsbesparelse – bl.a. Bank-Mikkelsensvej m.fl.

Afprøvning af el-cykler for borgerne.

Udpeget 9 risikoområder i kommunen, som danner grundlag for klimasikringsprojekter.

Igangsat klimatilpasningsprojekter ved:

 • Gentofterenden – til forebyggelse af fremtidige klimabetingede skybrud/oversvømmelser berørende 200 husstande samtidig med rekreativ udvikling af området
 • Hellerupområdet – regnvandstunnel Lille Strandvej – separation af regnvand fra kloakvand
 • Igangsat projekt om separation af regnvand på Carolinevej (medfinansieringsprojekt)
 • Igangsat konkretiseringsfase ved Kildeskovsrendens opland som skal afdække mulige Klimatilpasningsløsninger

CO2

Det har vi nået:

Vi arbejder for nedbringelse af CO2- udledning med 12 % i 2020 i forhold til 2007 (Klimaplan 2010-2020) for kommunen som geografisk område.

På forkant med at reducere CO2-udledning med minimum 2 % om året frem mod 2025 (Klimakommuneaftalen) for kommunens egen drift.

Energiforbedringer kommunale ejendomme:

Opnået reduktion af CO2 med 2,6 % årligt ved etablering af fjernvarme, solceller, optimerede ventilationsanlæg og ny belysning

Øget bevidstheden om klima og klimaforandringer og fremmet bæredygtig transport (afprøvet el-biler) hos borgere, erhverv og ansatte i kommunen.

Bæredygtighedsstrategi

Det har vi nået:

Sammen med borgerne i et opgaveudvalg udarbejdet ny Strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019 ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte” (afløser Udvikling og miljø i Gentofte fra 2004) med

Vision: Bæredygtighedsstrategiens overordnede formål er at gøre Gentofte mere bæredygtigt miljømæssigt, socialt og økonomisk til glæde for nuværende og kommende generationer.

Værdier og principper: Bærende værdier for arbejdet med bæredygtighed: 

 • Samskabelse
 • Løfte i fællesskab
 • Udvikle og handle i fællesskab

 Bærende principper for bæredygtighed: 

 • Se hinanden som partnere
 • Kommunikation skal motivere
 • Det skal være nemt at bidrage

 3 bæredygtighedsmålsætninger:

 1.  Mindske miljøbelastning
 2. Fremme naturkvalitet
 3. Øge livskvalitet

 Den ”økonomiske bæredygtighed” er tværgående, og er udtryk for medtænkning af den økonomiske bevidsthed hos borgere og andre aktører.

 6 indsatsområder:

 Ressourceforbrug (affaldshåndtering og genbrug)

 1. Mobilitet (miljøvenlige transportformer)
 2. Bygninger (grønne valg samt deleprincippet)
 3. Byrum (skabe mere byliv og større glæde)
 4. Det grønne og det blå (samarbejde og biologisk mangfoldighed)
 5. Formidling og forankring:

Opbygge bredt forankret ejerskab

Fokusere på formidling og kommunikation

Hjælpe aktører i gang (det skal være nemt for borgerne/virksomhederne/foreningerne at komme i gang med bæredygtighedsprojekter)

Arrangere begivenheder, der forbinder og inspirerer

Udvikle digitale og fysiske platforme

Der er via aktører fra Grønt Råd (aktører/foreninger/myndigheder på naturområdet) gennemført Bioblitz i år ved Gentofte Sø og Brobæk mose for at undersøge biodiversiteten.

Igangsat og gennemført et Madspildsprojekt i samarbejde med 7. klasser i kommunen og MENY supermarked.

Givet borgerne adgang til en tidligere oplagsplads på Bregnevej i Gentofte (lommepark), hvor bæredygtighedsinitiativer, som f.eks. dyrkning af grøntsager, med det samme kan afprøves af interesserede borgere.

 Forsyning

Vand

Det har vi nået:

Vedtaget Ny Spildevandsplan 2019-2022 (afløst Spildevandsplan 2015-2018) med følgende fokuspunkter:

 • Skybrudssikring (Sikring mod klimabetinget ekstremregn for så vidt angår bygninger og veje)
 • Optimale sikringsniveauer
 • Regnvandsbetingede udløb
 • Udbygningsplaner for vejvandsseparering (separerer regnvand fra kloakvand)
 • Revision af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
 • Mulighed for medfinansieringsprojekter (Spildevandsselskaberne har siden 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne).

I 2017 etableret et nyt vandselskab Novafos med ejerskab i 9 kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal).

 • Driften er samlet på 6 centrale lokaliteter
 • Både vandværker og renseanlæg
 • 000 forbrugere
 • Opgaven løses på tværs af kommuner, faglighed og erfaringer
 • Åben dialog med forbrugerne
 • Vi passer på miljøet
 • Prisen fastsættes for hver kommune

Vi er således rustet til fremtidens udfordringer og effektiviseringskrav og store klimaforandringer.

Affald og genbrug

Det har vi nået:

Indført ”kildesortering” af affald i de private husstande: Papir, glas, plastic og metal.

Tilbudt etageejendomme samme kildesortering på frivillig basis med hjælp fra kommunen til adgangsforhold og hensigtsmæssig installation heraf.

Løbende fokus på optimering, sortering og drift af Genbrugsstationen (220.000 besøgende årligt).

Gennemført aktiviteter i Affald og Genbrugs aktive formidlingstjeneste i form af mange besøg af daginstitutioner (100 børn) og skoleklasser (350 elever).

Gennemført tøjindsamlinger på Genbrugsstationen i foråret – ca. 6 ton.

Etableret ”Igenbrugsbutik” på Genbrugsstationen (løntilskud) i samarbejde med social- og beskæftigelsesområdet.

Indført udvidet åbningstid på Genbrugsstationen (adgang via mobil).

Forhøjet genanvendelsesprocenten for affald fra ca. 32 % i 2014 til 36,9 % i 2016.  

Fjernvarme

Det har vi nået:

Godkendt projektforslag til og med fase 3, som strækker sig fra 2010 frem til 2018. Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger (Energistyrelsen) kan påvirke udbygningsplanen og Gentofte Fjernvarme ligger stadigvæk stabilt over 80 % i tilslutning for de planlagte geografiske udbygningsområder.

Opnået energibesparelser og nedbragt CO2 udslippet i kommunen med ca. 7 %, hvilket er langt over minimumskravet på 2 % årligt ifølge Klimakommuneaftalen med Dansk Naturfredningsforening.

Afholdt løbende borgermøder ”Fjernvarmekaffe” for at informere om de politiske og tekniske forhold omkring fjernvarmeprojektet.

Det vil vi:

Videreføre udbygningen af fjernvarmenettet inden for lovgivningens forventede krav til samfundsmæssig rentabilitet med målet om færdigudbygning i 2026 – CO2 neutralt.

Renovere spildevandssystem – skybrudssikring, optimale sikringsniveauer, regnvandsbetingede udløb, vejvandsseparering, medfinansieringsprojekter.

Fortsat reducere CO2-udledningen, jf. den nye Bæredygtighedsstrategi.

Øge genanvendelsesprocenten fra 36,9 % til 50 % med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi.

Udarbejde bevaringsplan for Gentofte Sø og Gentofte Park.

Fortsat udvikle byens rum i samarbejde med byplanområdet og sundhedsområdet til glæde for borgernes muligheder for sund, rekreativ, bæredygtig og kulturel udfoldelse.

Arbejde videre med trafiksikkerhed ved gennemførelse af trafikale løsninger til imødekommelse af

 • Gode transportforhold
 • Gode parkeringsforhold
 • Tilgængelighed og mobilitet
 • Planlægning af eventuelt samarbejde med andre kommunale myndigheder
 • Forebygge farlige situationer med hurtigkørende cyklister og bilister

Arbejde videre med bæredygtige initiativer og projekter (hjælpe aktører i gang) med deltagelse af borgere, institutioner, virksomheder og foreninger med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien (8 virksomheder i Gentofte er tilmeldt projektet Bæredygtig Bundlinje).

Færdiggøre Gentofterenden – klimatilpasningprojekt, med færrest mulige gener for borgerne.

Afdække muligheden for tværkommunale klimatilpasningsprojekter.

Nå et langsigtet mål om, at der højst må stå 10 cm vand på terræn ved skybrud (såkaldt 100 års regnhændelse – 1 % sandsynlighed årligt)

Planlægge klimatilpasningsprojekter ved Ermelundsvej og i Mosegårdskvarteret.

Gennemføre en sammenlægning og selskabsgørelse af Gentofte og Gladsaxe Fjernvarmeforsyninger til opnåelse af synergi- og miljømæssige effekter.

Udskifte belysning til LED-lamper i kommunens bygninger.

Renovere broen på Charlottenlund Fort.

Fortsætte forskønnelsen af Bydelscenter Hellerup.