Skolen

Gentofte Kommune skal fortsat være den kommune i Danmark med højeste uddannelsesniveau.
 • Gentoftes skolevision “Læring uden grænser” er ambitiøs, og målet er at sikre den allerbedste skole for vores 7.500 børn og unge.
 • Vi sætter fokus på at arbejde med individuelle læringsmål, så hver enkelt barn og ung sammen med pædagoger og lærere formulerer mål for, hvad han/hun arbejder hen i mod og så alle vores børn og unge når toppen af hver enkeltes potentiale
 • Vi lægger vægt på, at børn og unge får kontinuerlig feedback.
 • Vi vil understøtte, at lærere, pædagoger og andre relevante kompetencer arbejder sammen.
 • Vi målretter vores midler til kompetenceudvikling til implementering af folkeskolereformen
 • Vi vil en mere varieret og motiverende skoledag med tilbud i erhvervslivet og på kulturinstitutioner i åben skole regi
 • Vi vil skabe en skole, hvor børn og unge har lyst til at lære og være og vil udvikle læringsmiljøer, der passer til børn og unges niveau. F.eks. vil vi udvikle en ny udskoling fra 2019, så alle vores unge oplever en motiverende skoledag.
 • Vi vil styrke iværksætterkulturen og lægge vægt på designmæssige, kreative og kunstneriske kompetencer i den understøttende undervisning samt i projektopgaven i udskolingen..
 • Vi har fokus på, at bevægelse og motion udvikle elevernes sundhed, så de er I stand til fysisk og mentalt at klare dagligdagens udfordringer.
 • Vores læringsmiljøer præges af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer.
 • Alle børn og unge skal være bevidste om, at skolen er et af de første led i et livslangt læringsforløb.
 • Enhver ung i Gentofte skal gennemføre en ungdomsuddannelse og være parat til videreuddannelse eller job – ”ingen skal lave ingenting”.
 • Alle børn og unge skal lære at håndtere en verden i forandring, og derfor er udvikling af digitale kompetencer en hel naturlig del af skoleudviklingen.
 • Vi sætter særligt fokus på at styrke brugen af IT i undervisningen, klasserumsledelse, inklusion, dansk og matematik.
 • Vi sætter særligt fokus på at styrke skolelederne i pædagogisk ledelse og læringsledelse– og alle ledere skal have en master i ledelse.
 • Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring.
 • Vores skoleudvikling bygger hele tiden på ny viden og erkendelser, forskningsresultater inddrages, og vi indgår i nationale og internationale samarbejdsrelationer for hele tiden at udvikle skolen bedst muligt.
 • Vores læringsmiljøer præges af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer.

Så langt er vi:

 • Visionen “Læring uden grænser”, og vores fokus på synlig læring betyder, at alle arbejder med individuelle læringsmål for den enkelte elev. Alle elever kan følge og får evalueret egne læringsmål, der fremgår af den digitale platform ”Min uddannelse”
 • Alle skoler er moderniseret og indrettet efter de enkelte skolers differentierede læringsstile.
 • Der er udarbejdet en ny fællesskabsstrategi, som følges tæt, så alle vores børn i skolen føler sig som en del af fællesskabet.
 • Der er etableret 6 kompetencecentre, der skal understøtte målet: Alle skal udfordres til toppen af deres potentiale. Vi har skabt kompetenceudvikling målrettet inklusion.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og pædagoger.
 • Indført mentorsamtaler på vores skoler
 • Indført en innovativ projektopgave for udskolingselever i samarbejde med erhvervslivet.
 • Vi har implementeret “Fri for mobberi” og har stærkt fokus på børnenes og de unges opførsel på de sociale medier
 • Der er trainee – ordning for seminarieuddannede lærerstuderende på sidste studieår. 
 • Der er etableret nye tiltag i udskolingen: Der er etableret tre 5- årige gymnasieforløb på Skovgårdsskolen, Ordrup skole og Hellerup skole, og der er indført Fultonprojekt på Bakkegårdsskolen for fodboldglade drenge.
 • Idrætsskole på Bakkegårdsskolen
 • Selvinitierede aktiviteter for de unge i fritidsklubberne. Og endvidere er der indrettet to ungelounges
 • Kommunen som et` skoledistrikt, hvilket giver større fleksibilitet ved skolevalg.

Det vil vi:

 • Følge ”synlig læring” og evaluere kontinuerligt.
 • Ny udskoling fra 2019 – arbejdet hermed pågår i et opgaveudvalg med forældre og fagprofessionelle.
 • Fortsat kompetenceudvikling af både ledere, lærere og pædagoger.
 • Den specialpædagogiske indsats skal udvikles endnu mere både til gavn for alle vores elever.
 • Evaluere vores indsatser: 1. times motion om dagen, engelsk fra 0-klasse og digitaliseringsindsatsen.
 • Fokus på børnenes og de unges ageren på de sociale medier- en indsats der starter allerede i de mindste klasser.
 • Skabe endnu større sammenhæng mellem skole og vores daginstitutioner og mellem skole og fritidsordning, så der bliver mere sammenhæng i det enkelte barns liv i disse overgangsfaser.
 • Arbejde for sundere børn, der trives og bliver mere robuste.
 • Tæt samarbejde med forældre, pædagoger, lærere, ledere og bestyrelser om et fortsat styrkelse af vores skoler. 
 • Evaluere Bakkegårdsskolens forsøg med kortere skoledag (forsøget er påbegyndt i august 2017)