Pleje og omsorg

Borgere med behov for pleje og omsorg skal kunne føle sig trygge ved, at Gentofte Kommune levere den ydelse, som de har et berettiget krav på.

Gentofte Kommunes pleje- og omsorgstilbud skal understøtte borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og uafhængigt liv gennem så aktiv inddragelse som muligt i opgaveløsningen samt anvendelse og udvikling af velfærdsteknologi. 
Kommunens tilbud skal udvikles i dialog med brugerne.

Enhver form for pleje og omsorg skal i videst muligt omfang ydes med aktiverende og rehabiliterende sigte – med vægt på “hjælp til selvhjælp”.

Sundhed i Gentofte Borgerrettet behandling har visionen; ”Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte kommune” og bygger på følgende seks strategiske målsætninger:

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte
 • Vi understøtter borgernes ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
 • Vi er sammen om sundhed
 • Vi har særligt fokus på dem, der har størst behov
 • Vi prioriterer høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering
 • Vi koordinerer og viser vej

Det har vi nået:

 • Vi har sammen med borgere i et opgaveudvalg udarbejdet Gentofte kommunes vision for Borgerrettet Behandling 2017-2024, der beskriver rammerne for kommunens indsats for borgere med alvorlig sygdom – både kronisk og midlertidig sygdom og følger efter sygdom
 • Vi har sammen med borgere i et opgaveudvalg udarbejdet Værdighedspolitiken ”Et værdigt ældreliv – hver dag” Politikken har formuleret fem pejlemærker for et værdigt ældreliv
 • Vi har udviklet og udbygget samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner – blandt andet i regi af sundhedsaftalen mellem regionen og kommunerne og gennem praksisplanen. Vi styrker og udvider også samarbejdet med andre kommuner i 3-kommunesamarbejdet, 4-kommunesamarbejdet og 9-kommunesamarbejdet, hvor vi arbejder videre med at indgå forpligtende samarbejder til gavn for borgerne på områder, hvor det at være flere sammen giver en bedre kvalitet og mere effektiv ressourceudnyttelse.
 • Den gode udskrivelse” hvor der er ansat koordinerende sygeplejersker fra kommunen på Gentofte og Herlev Hospitaler. Det giver en mere direkte kontakt til patienterne og bedre mulighed for at tilbyde de rigtige ydelser og tilbud efter udskrivning
 • Træn dig Fri, der er en er samlet betegnelse for en række indsatser, der sigter efter at give ældre borgere et tilbud om træning i stedet for hjælp
 • Vi er i mål med at modernisere alle kommunens plejeboliger, inklusive et nybygget Jægersborghave med 72 plejeboliger. Vi har dermed sikret, at der, i hele kommunen, er moderne plejeboliger med bedre plads og tidssvarende faciliteter til nuværende og kommende beboere
 • Vi har etableret en akut sygeplejefunktion. Akutsygeplejerskerne kan hjælpe borgere i hjemmeplejen og plejeboliger, som er blevet akut dårlige, og hvor det kræver øjeblikkelig handling, hvis en indlæggelse skal undgås.  Det er muligt at tilkalde en sygeplejerske døgnet rundt
 • Vi har arbejdet med ”Det Gode Liv 2025”. Projektets resultater vil blive inddraget i kommunens fremadrettede strategiske arbejde med at udvikle initiativer på ældreområdet og målrette eksisterende initiativer til fremtidens ældre borgere i kommunen
 • Med velfærdsteknologi har vi haft fokus på:
  • Mobil interaktiv genoptræning udviklet sammen med firmaet ICURA og de tre andre kommuner i 4K- samarbejdet til genoptræning af borgere med ny hofte og nyt knæ.
  • Icura-Activity – digitalt træningsværktøj til vedligeholdende træning
  • Vask uden vand – brugen af vaskehandsker med rensende og plejende lotion som alternativ til traditionel vask med vand, skumklude, sæbe og vaskefad. Øger borgernes selvhjulpenhed, forbedrer arbejdsmiljøet, øger hygiejnekvalitet, effektivisering af vask (efterår 2017).
  • Virtuel bostøtte – bostøtte via videokommunikation, som et supplement til det traditionelle ansigt-til-ansigt møde mellem borger og bostøttemedarbejder. Øger borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, mere fleksibelt og effektiv bostøtte for borgere og medarbejdere (efterår 2017)
  • Implementering af en interaktiv dialogplatform (IBG) til borgere og pårørende i næsten alle tilbud på Social & Handicap, plejehjem og dagcentre. IBG platformen understøtter kommunikation mellem kommunen, borgere og pårørende, giver let og nemt adgang til relevante informationer og aktiviteter.
  • Digital post til oldemor – kompetenceudviklingsforløb med oplæring i basale IT færdigheder
  • Interaktive gulve og/eller vægge, så sanserne bliver stimuleret ved hjælp af projekterede billeder
  • Legende faldforebyggelse – Velfærdsteknologi med det formål, at implementere de robotteknologiske fliser i flere af kommunens dagcentre til styrkelse af balance og muskler
  • Inkontinens både ved at ansætte en sygeplejerske og ved at arbejde med teknologiunderstøttende redskaber så som ”den intelligent ble”
 • Vi har etableret netcaféer i plejeboliger, i dagcentre og på Tranehaven et initiativ, der både fremmer det socialt samvær gennem fælles aktiviteter og øger de it-kundskaber, der i stigende grad er nødvendige for at kunne klare mange gøremål.
 • Vi har sat ekstra fokus på frivilligt arbejde og arbejder målrettet på at rekruttere frivillig arbejdskraft. Samtidigt er der blandt kommunens borgere en stigende interesse for at udføre frivilligt arbejde. Så frivillige bidrager i stadig højere grad til en positiv hverdag for beboerne i plejeboligerne
 • Vi har under overskriften “træn dig fri” fokus på at yde hjælp i form af træning, før der ydes varig hjælp. Hermed gives ældre borgere mulighed for at blive eller fortsat være uafhængige af kommunal hjælp. Hermed frigives også yderligere ressourcer, til hjælp til, at de svageste borgere fortsat kan få pleje og omsorg
 • Vi etableret et tværfagligt træningsteam, der styrker den rehabiliterende indsat i hjemmet. Teamet kan ved en midlertidig indsats give mulighed for yderligere træning i hverdagen
 • Vi har etableret ”demenskole” med tilbud om undervisning af både demens ramte og pårørende om demens sygdom, om hvordan man bedst støtter og hjælper i hverdagen, om lovgivning og økonomi. Desuden er der etableret nye pårørendegrupper, som i samarbejde med frivillighedscenteret får mulighed for at fortsætte som selvhjælpsgrupper.
 • Vi har etableret et rådgivnings-demens-team der kan rådgive i hjemmet eller pr. telefon. Der er etableret en demenscafe på Vennerslund. Cafeen er for borgere med demens og pårørende. Cafeen er et tilbud en gang ugentligt om eftermiddagen.
 • Vi har etableret neurorehabilitering med fokus på borgere med erhverver hjerneskade
 • Vi har kontinuerlig fokus på hygiejne, og har opbygget et netværk af sundhedsfagligt uddannede medarbejdere med særlige kompetencer inden for mikrobiologi.
 • Vi har kontinuerlig fokus på den palliative indsats (pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende) i samarbejde med sygehusene, praktiserende læger og hospice.
 • Vi har opført uden- og indendørs senior-træningsredskaber til fitness
 • Vi har anskaffet liftbusser, så beboerne på plejehjemmene kan komme på udflugt
 • Vi arbejder løbende med faldforebyggelse blandt borgere over 65 år, der har tilknytning til hjemmeplejen, plejeboligerne eller Tranehaven

Det vil vi:

 • Modernisering af Tranehaven så det endnu bedre kan møde de fremtidige behov bl.a. gennem etablering af en-sengsstuer, som udover at være tilpasset patientgruppen også kan være med til at mindske risikoen for spredning af smitte af multiresistente bakterier. Ordruplundlunds bygninger vil i den forbindelse blive inddraget i Tranehaven
 • Opførelse af 72 yderligere plejeboliger på Jægersborghave til erstatning for Ordruplund Herved øges kommunens samlede plejeboligkapacitet med 33 boliger.
 • Frikommuneforsøg i samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner omkring tværkommunale akutfunktioner.
 • Gentofte skal have status som en demensvenlig kommune, og indgå i et landsdækkende projekt herom. Vi opfylder kravene, men får i samarbejdet med andre kommuner en bredere platform for erfaringsudveksling
 • Etableringen af en sygeplejeklinik, hvor vi kan tilbyde borgere, der modtager hjemmesygepleje, en behandling. Det betyder mere fleksibilitet for de borgere, der er mobile, til i højere grad selv at kunne planlægge deres tid
 • Den gode udskrivelse”. Formålet er, at borgeren oplever kvalitet i overgangen fra hospital til enten hjemmet, midlertidig bolig eller genoptræning og rehabilitering
 • Vi vil sikre fortsat høj kvalitet i løsning af kerneopgaver indenfor pleje og sundhed. Det gøres blandt andet ved fortløbende kompetenceudvikling af personalet
 • Syge borgere skal understøttes i deres overblik. Dialog er centralt, og i mødet med borgerne skal de gensidige forventninger afstemmes, så begge parter er sikre på, hvad det fælles mål er
 • Træn dig fri, hvor sundhedstilbuddene i kommunen planlægges, så de borgere, der kan selv hjælpes til fortsat at kunne selv
 • Prioritering af ressourcer, hvor borgeren skal tilbydes det de har brug for, men hvor alle ikke nødvendigvis skal tilbydes det samme
 • Velfærdsteknologi, hvor vi  skal benytte os af digitale muligheder til at understøtte sammenhænge og koordinering og hjælpe borgeren til at have overblik over egen situation (bla telemedicin)
 • Kontaktfladerne mellem borger og kommune skal udvikles – det handler om kommunikation og om tilgængelighed til kommunens tilbud
 • Et koordineringsforløb for borgere med senhjerneskader. Formålet er, at øge kvaliteten af kommunens tilbud til borgere med hjerneskade og deres familie
 • Værdighedspolitikken skal sikres et fortsat liv både i hjemmeplejen, i plejeboliger med hjemmehjælp og på kommunens plejehjem